Nasze specjalizacje

Zobacz w czym specjalizuje się nasz zespół

Bieżąca obsługa prawna klientów biznesowych

Wsparcie prawne klientów indywidualnych

Procesy sądowe i mediacyjne

Ochrona danych osobowych

Bieżąca obsługa prawna klientów biznesowych​

Zespół Kancelarii Radcy Prawnego Pauliny Najdzińskiej czuwa nad bezpieczeństwem prawnym firm i jednostek organizacyjnych. Świadczymy kompleksowe doradztwo w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego.
Przygotowujemy projekty umów, regulaminów, statutów, uchwał i pism.
Wydajemy opinie prawne w bieżących sprawach przedsiębiorstwa.
Pokazujmy klientom jak ryzyka prawne wpływają na ryzyko prowadzonej firmy.
Nasi klienci mogą również liczyć na nasze wsparcie prawne w trakcie negocjacji z partnerami handlowymi. Rozumiemy biznes – bo same jesteśmy przedsiębiorcami.
Naszą misją jest budowanie długoletnich współpracy opartych na wzajemnym zaufaniu i bezpieczeństwie prawnym.
Zakres usług naszej Kancelarii obejmuje w szczególności:

Bieżące opiniowanie i sporządzanie umów handlowych

doradztwo i wsparcie w dynamicznie zmieniającym się obszarze prawnym

sporządzanie opinii prawnych w indywidualnych sprawach dotyczących firm

przygotowanie dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym również dokumentacji pracowniczej (projekty umów o pracę, zlecenie, zakazie konkurencji, zachowaniu poufności, powierzenia sprzętu, regulaminów pracy)

zakładanie spółek, obejmujące reprezentowanie w postępowaniu rejestrowym przed Krajowym Rejestrem Sądowym i sporządzenie stosownej dokumentacji rejestracyjnej

reprezentowanie podmiotów gospodarczych w postępowaniu rejestrowym przed Krajowym Rejestrem Sądowym w zakresie zmian dotyczących funkcjonowania firmy

doradztwo, opiniowanie i sporządzenie dokumentacji w biznesie on -line

wsparcie prawne oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji w procesie likwidacyjnym spółki lub prowadzonej działalności gospodarczej

przekształcenia spółek oraz jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę

reprezentowanie w realizacji praw własności przemysłowej (rejestracja znaku towarowego, dochodzenie przestrzegania prawa ochronnego, sporządzanie pozwów)

windykacja należności (przedsądowa i sądowa)

Wsparcie prawne klientów indywidualnych

Zespół Kancelarii Radcy Prawnego Pauliny Najdzińskiej traktuje Twoją sprawę w sposób indywidualny. Naszym priorytetem jest wykorzystanie naszej pasji i wiedzy w zapewnieniu Ci skutecznego wsparcia prawnego. Naszą pomoc prawną realizujemy zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym, zawsze kierując się dobrem Klienta. Zależy nam na poznaniu Twoich potrzeb i wypracowaniu satysfakcjonujących rozwiązań. Za cel stawiamy sobie świadczenie usług najwyższej jakości, podchodząc do każdej sprawy rzetelnie, sumienne i z maksymalnym zaangażowaniem.
Zakres usług naszej Kancelarii obejmuje w szczególności wsparcie w zakresie spraw dotyczących:

ochrony dóbr osobistych

dochodzenia roszczeń niemajątkowych i majątkowych

sporów wynikających z zawartych umów

ochrony przed niekorzystnymi zapisami umownymi

ochrony gwarancyjnej, rękojmi

odszkodowań i zadośćuczynień za doznaną krzywdę

zatrudnienia i realizacji stosunku pracy

małoletnich dzieci

rozwodów, separacji, rozdzielności majątkowej małżeńskiej

sporów sąsiedzkich

postępowań spadkowych

windykacji należności

upadłości konsumenckiej

Procesy sądowe i mediacyjne​

Kancelaria Radcy Prawnego Pauliny Najdzińskiej specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w sporach sądowych w sprawach dotyczących przede wszystkim szeroko pojętego prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego. Prowadząc sprawy nacisk kładziemy na skuteczność, zaangażowanie i wiedzę. Naszym priorytetem jest rzetelne informowanie klientów o występujących ryzykach procesowych i szansach na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy. Zespół Kancelarii dąży do skutecznego rozstrzygnięcia problemu klienta i wskazania wszystkich możliwości prawnych ich załatwienia. W ramach Kancelarii działają również zawodowi Mediatorzy. Postępowanie mediacyjne, jako alternatywny i dobrowolny sposób na rozwiązanie konfliktu umożliwia polubowne i wzajemnie akceptowalne załatwienie sprawy. Mediacje pozwalają na szybkie i satysfakcjonujące obie strony efekty.
Zakres usług naszej Kancelarii obejmuje w szczególności:

analizę i ocenę sprawy pod kątem celowości i zasadności wszczęcia postępowania sądowego

reprezentację przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami polubownymi, organami egzekucyjnymi

reprezentowanie klientów w mediacjach

prowadzenie postępowań mediacyjnych

sporządzanie i opiniowanie ugód mediacyjnych

Ochrona danych osobowych

Zespół Kancelarii Radcy Prawnego Pauliny Najdzińskiej zapewnia kompleksowe wsparcie przedsiębiorców we wdrożeniu systemu ochrony danych osobowych, zgodnego z wytycznymi ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Naszym priorytetem jest zapewnienie Klientom najwyższego poziomu bezpieczeństwa firmy poprzez świadczenie pomocy doradczej i eksperckiej w tej dziedzinie. W ramach Kancelarii organizujemy certyfikowane szkolenia dla pracowników naszych Klientów oraz dla kadry zarządzającej. Przygotowujemy dokumentację RODO szytą na miarę, dostosowaną do ryzyka danego przedsiębiorstwa. Zespół Kancelarii świadczy również wsparcie w pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych.
Zakres usług naszej Kancelarii obejmuje w szczególności:

przeprowadzanie audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z wymogami RODO

przygotowanie dokumentacji dostosowanej do nowych wymogów w zakresie rozszerzonego obowiązku informacyjnego

dostosowanie klauzul o ochronie danych osobowych do podstaw przetwarzania danych osobowych w organizacji

opracowanie lub dostosowanie dokumentacji do nowych wymogów ( w tym w szczególności polityki bezpieczeństwa, polityki postępowania z incydentem, instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, regulaminy korzystania ze sprzętu służbowego itp.)

wdrożenie nowych rejestrów, w tym rejestr osób upoważnionych, rejestr incydentów, rejestr czynności przetwarzania danych

sporządzenie upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla pracowników i współpracowników

opracowanie schematów ochrony danych osobowych w poszczególnych procesach biznesowych w tym: zatrudnianie pracowników, nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi, zawieranie umów

sporządzenie stosownych umów powierzenia

certyfikowane szkolenia dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych

Do najważniejszych obowiązków Inspektora Ochrony Danych należy:

organizacja bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych

dbanie o poprawność i aktualizację dokumentacji (polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych)

nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych oraz prowadzonymi rejestrami i ewidencjami

stały nadzór nad poprawnością stosowania przepisów i procedur z zakresu ochrony danych osobowych

doradztwo i konsultacje prawne w zakresie problematyki przetwarzania danych osobowych, pomoc w rozwiązywaniu nietypowych sytuacji

prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, w tym analizowanie incydentu w szczególności pod kątem, czy naruszenie to mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych oraz ustalenie prawdopodobieństwa spowodowania ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych

asystowanie przy kontroli organu nadzorczego

kontrola działań pracowników, współpracowników pod względem zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych

inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony danych osobowych

prowadzenie szkoleń dla osób dopuszczanych do przetwarzania danych osobowych

aktualizację dokumentacji dotyczących przetwarzania danych osobowych

wsparcie firmy w identyfikacji zagrożeń

weryfikacja zabezpieczeń funkcjonujących w firmie w zakresie przetwarzania danych w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z obowiązującym prawem

Kontakt

Radca Prawny
Paulina Najdzińska

Radca prawny
Justyna Kryczka

Lokalizacja